مقایسه ارزش ریال ایران و پول افغانستان و عر اق در ۵ سال گذشته !

21/12/2011 at 7:38 am 3 comments


با وجود افزایش سرسام آور قیمت نفت به نفع ایران و با وجود همه مشکلات اقتصادی در افغانستان از جمله وجود نیروهای اشغالگر در آن کشور قیمت ریال ایران در مقابل افغان ( پول افغانستان ) به شکل ثابت در پنج سال گذشته پایین آمده است!!–
محمود احمدی نژاد در طی این مدت دائما دم از توانایی بالای اقتصادی ایران و حتی مدیریت جهان را داشته و در ان طرف کرزای هیچ ادعایی نکرده است .تلویزیون دولتی ایران روزی نیست که از پیشرفتهای اقتصادی ایران در جهان در اخبار سراسری دم نزده باشند . ولی همه آمارها نشان گر آن است که ارزش ریال نه تنها در مقابل دلار آمریکا بلکه در مقابل واحد پول کشورهای ضعیف منطقه که درگیر جنگ داخلی هم هستند نزول کرده است . آقای احمدی نژاد و سپاه دست به دست هم داده و ریال را به پشگل تبدیل کردند !

جدول اول مقایسه پول ایران و افغانستان در ۵ سال گذشته

جدول دوم مقایسه ارزش ریال ایران در مقابل دینار عراق در پنج سال گذشته

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

از صفر تا صد پروژه هواپيماي جاسوسي دام است! سرنوشت همه ریاست جمهور ها و نخست وزیرها مثل هم بوده به غیر از یکی !!

3 Comments Add your own

 • 1. hamid  |  21/12/2011 at 11:55 am

  حجم نقدینگی طی سی و سه سال بعد از انقلاب
  حجم نقدینگی بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در طی سی و سه سال بعد از انقلاب مطابق جدول ذیل می باشد. بر اساس اسناد رسمی بانک مرکزی حجم نقدینگی از سال 1357 تا کنون ( آبان 1390( 1357.3 برابر شده است. با توجه به اینکه حجم نقدینگی با تورم ارتباط مستقیم دارد، منطقی است که قیمت ها نیز متناسب با حجم نقدینگی 1357 برابر رشد داشته باشند، بعبارت دیگر می توان فرض کرد که قیمت ها نیز سالیانه به موازات رشد نقدینگی 24.4 درصد رشد کرده باشد.
  در تائید این مسئله قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم طی مدت سی و سه سال بعد از انقلاب، یعنی از سال 1357 تا 1390 از 420 تومان به 605000 تومان افزایش یافته است، این مسئله گویای آن است که قیمت سکه طلا طی سی و سه سال 1440 برابر افزایش یافته است، به عبارت دیگر قیمت طلا در این دوره بطور متوسط سالیانه 24.67 درصد رشد داشته است. افزایش قیمت ها و نرخ تورم نیز معمولا پا به پای رشد قیمت طلا رشد داشته است، یعنی می توان با تخمین نزدیک به صحیح فرض کرد که در این دوره نرخ تورم بطور متوسط سالیانه 24.67 درصد بوده است. مقایسه قیمت ها ، خدمات ، زمین و مسکن در وضعیت فعل نسبت به اول انقلاب موید این افزایش بیش از هزار برابری می باشد.
  این در حالی است که بر اساس اسناد رسمی بانک مرکزی قیمت ها از سال 1357 تا پایان سال 1389 یعنی از اول انقلاب تا پایان سال قبل 240.2 برابر شده است(مراجه شود به شاخص قیمت های پیوست انتشارات بانک مرکزی) به عبارت دیگر تورم متوسط و رشد سالیانه قیمتها در طی این سی و سه سال برابر 18.5 درصد بوده است.
  واقعیت های موجود و مقایسه قیمت های سالهای اخیر و سالهای اول انقلاب، رشد قیمت سکه بهار آزادی و رشد حجم نقدینگی نسبت به اول انقلاب ادعای بانک مرکزی را تائید نمی کند.
  با مقایسه ارقام منتشره از جانب بانک مرکزی و واقعیت ها به این نتیجه می رسیم که بانک مرکزی سالیانه بطور متوسط 5 الی 6 درصد نرخ تورم را کمتر از میزان واقعی آن اعلام کرده است.
  بر اساس آمار بانک مرکزی پیوست قیمتها در طی حکومت شاه یعنی از سال 1320 الی 1357 تنها 19 برابر شده است.
  حجم نقدینگی از سال 1357 تا سال 1390 از 257.86 میلیارد تومان به 350 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی 1357.3 برابر شد ه است. حجم نقدینگی از سال 1384 تا سال 1390 یعنی در زمان احمدی نژاد به میزان 500 درصد رشد داشته است، بهر حال می توان با تقریب نزدیک به یقین فرض کرد که قیمتها نیز طی این مدت 500 درصد رشد داشته است.
  جدول ذیل حجم نقدینگی طی این سی و سه سال بعداز انقلاب بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی را نشان میدهد:
  جدول 33 ساله حجم نقدینگی
  سال نقدینگی میلیارد ریال
  1357 2578.6
  1358 3550
  1359 4337.8
  1360 5111.7
  1361 5530.7
  1362 7514.4
  1363 7966.9
  1364 9002.1
  1365 10722.6
  1366 12668.2
  1367 15687.6
  1368 18753.2
  1369 22969.5
  1370 28628.4
  1371 35866
  1372 48135
  1373 61843.9
  1374 85072.2
  1375 116552.6
  1376 134286.3
  1377 160401.5
  1378 196892
  1379 249110.7
  1380 320957.3
  1381 417524
  1382 526596.4
  1383 685697.5
  1384 921019.4*
  1385 1280000
  1386 1680000
  1387 1900000
  1388 2350000
  1389 2700000
  1390 3500000

  Reply
 • 2. hamid  |  21/12/2011 at 11:57 am

  نرخ تورم طی سی و سه سال بعد از انقلاب
  نرخ تورم بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در طی سی و سه سال بعد از انقلاب مطابق جدول ذیل می باشد. بر اساس اسناد رسمی بانک مرکزی قیمت ها از سال 1357 تا پایان سال 1389 یعنی از اول انقلاب تا پایان سال قبل 240.2 برابر شده اند(مراجه شود به شاخص قیمت های پیوست انتشارات بانک مرکزی) به عبارت دیگر تورم متوسط در طی این سی و سه سال برابر 18.5 درصد بوده است. واقعیت های موجود و مقایسه قیمت های سالهای اخیر و سالهای اول انقلاب ادعای بانک مرکزی را تائید نمی کند.
  این در حالی است که قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم طی مدت سی و سه سال بعد از انقلاب، یعنی از سال 1357 تا 1390 از 420 تومان به 605000 تومان افزایش یافته است، این مسئله گویای آن است که قیمت سکه طلا طی سی و سه سال 1440 برابر افزایش یافته است، به عبارت دیگر قیمت طلا در این دوره بطور متوسط سالیانه 24.67 درصد رشد داشته است. افزایش قیمت ها و نرخ تورم نیز معمولا پا به پای رشد قیمت طلا رشد داشته است، یعنی می توان با تخمین نزدیک به صحیح فرض کرد که در این دوره نرخ تورم بطور متوسط سالیانه 24.67 درصد بوده است. مقایسه قیمت ها ، خدمات ، زمین و مسکن در وضعیت فعل نسبت به اول انقلاب افزایش بیش از هزار برابر قیمتهای فعل نسبت به اول انقلاب را تائید می کند.
  حجم نقدینگی از سال 1357 تا سال 1390 از 257.86 میلیارد تومان به 350 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی 1357.3 برابر شد ه است. حجم نقدینگی ارتباط مستقیمی با رشد قیمتها و تورم دارد. حجم نقدینگی از سال 1384 تا سال 1390 یعنی در زمان احمدی نژاد به میزان 500 درصد رشد داشته است.
  با مقایسه ارقام منتشره از جانب بانک مرکزی و رشد قیمت طلا و حجم نقدینگی و واقعیت ها به این نتیجه می رسیم که بانک مرکزی سالیانه بطور متوسط 5 الی 6 درصد نرخ تورم را کمتر از میزان واقعی آن اعلام کرده است.
  بر اساس مدرک پیوست قیمتها در طی حکومت شاه یعنی از سال 1320 الی 1357 تنها 19 برابر شده است.
  جدول ذیل نرخ رسمی تورم طی این سی و سه ساله بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی را نشان میدهد:
  جدول 33 ساله نرخ تورم
  سال نرخ تورم درصد
  1357 10.46512
  1358 11.57895
  1359 23.58491
  1360 22.90076
  1361 19.25466
  1362 14.58333
  1363 10.45455
  1364 6.995885
  1365 23.46154
  1366 27.72586
  1367 29.02439
  1368 17.3913
  1369 9.017713
  1370 20.67947
  1371 24.4798
  1372 22.71386
  1373 35.25641
  1374 49.34834
  1375 23.24474
  1376 17.28355
  1377 18.08452
  1378 20.10225
  1379 12.6161
  1380 11.39175
  1381 15.77973
  1382 15.6275
  1383 15.22065
  1384 10.35
  1385 11.87132
  1386 18.44471
  1387 25.36589
  1388 10.75773
  1389 12.39226

  Reply
 • 3. سید  |  21/12/2011 at 2:36 pm

  در مقایسه با عراق و افغانستانی که نصف مملکتشان ویران است و با نزدیک به ده کشور پر قدرت جهان جنگیده اند و بی خانمان و معلول و بی کار بسیار دارند و در صدر کشور هایی هستند که اقتصادشان ور شکسته است .بسیار مقایسه عالی لست از اینجا می شود فهمید چقدر کشورمان چپاول و به یغما رفته است.صد رحمت به حمله اسکندر و اعراب و مغول

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تعداد بازدید

 • 75,693 بازدید

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 53 other followers

آخرین نظرات


%d bloggers like this: